آماده سازی دانش آموزان و دانشجویان

ويدئو چگونه به دانش آموزان و دانشجويان كمك مي كند؟

ويدئو سهم به سزايي از حجم مصرفي اينترنت توسط كاربران اينترنت را به خود اختصاص مي دهد كه نشان دهنده اهميت ويدئو مي باشد. امروزه در بسياري از كشورها از ويدئوهاي آموزشي به علت تاثير به سزايي كه در فرآيند يادگيري دانش آموزان و دانشجويان دارد استفاده مي شود.

(بیشتر…)

ادامه مطالب

مقايسه آموزش به روش سنتي و مدرن

مقايسه آموزش به روش سنتي و مدرن:

در يادگيري آنلاين كاربر در هر زماني بر اساس برنامه زمان بندي خود مي تواند به محتواي آموزشي دست پيدا كند. محتواي آموزشي همواره در اختيار كاربر بوده ودر صورت فراموشي يا از دست دادن بخشي از آموزش دوباره مي تواند آن را مرور كند. اين روش آموزش معمولاً هزينه هاي كمتري براي كاربر يا دانشجو دارد.

در مقابل در يادگيري حضوري نياز به حضور دانشجو در زمان و بر اساس برنامه مشخصي مي باشد و در صورت فراموشي يا از دست دادن بخشي از آموزش امكان تكرار آن فراهم نمي باشد. در اين نوع آموزش با توجه به نياز به مكان مشخص و امكانات رفاهي هزينه بيشتري براي دانشجو خواهد داشت.

(بیشتر…)

ادامه مطالب