ويدئو چگونه به دانش آموزان و دانشجويان كمك مي كند؟

ويدئو سهم به سزايي از حجم مصرفي اينترنت توسط كاربران اينترنت را به خود اختصاص مي دهد كه نشان دهنده اهميت ويدئو مي باشد. امروزه در بسياري از كشورها از ويدئوهاي آموزشي به علت تاثير به سزايي كه در فرآيند يادگيري دانش آموزان و دانشجويان دارد استفاده مي شود.