مقايسه آموزش به روش سنتي و مدرن:

در يادگيري آنلاين كاربر در هر زماني بر اساس برنامه زمان بندي خود مي تواند به محتواي آموزشي دست پيدا كند. محتواي آموزشي همواره در اختيار كاربر بوده ودر صورت فراموشي يا از دست دادن بخشي از آموزش دوباره مي تواند آن را مرور كند. اين روش آموزش معمولاً هزينه هاي كمتري براي كاربر يا دانشجو دارد.

در مقابل در يادگيري حضوري نياز به حضور دانشجو در زمان و بر اساس برنامه مشخصي مي باشد و در صورت فراموشي يا از دست دادن بخشي از آموزش امكان تكرار آن فراهم نمي باشد. در اين نوع آموزش با توجه به نياز به مكان مشخص و امكانات رفاهي هزينه بيشتري براي دانشجو خواهد داشت.