نكات مهم در ساخت ويدئوي آموزشي:

براي ساخت يك ويدئوي آموزشي با كيفيت موارد زير را در نظر بگيريد:

۱- وبكم در موقعيت مناسب قرار داشته باشد.

۲- از كاركرد مناسب تجهيزات قبل از ضبط نهايي اطمينان حاصل فرماييد.

۳- زمان مناسبي را براي ضبط انتخاب كنيد تا عاملي باعث نوشد هنگام تدريس از بحث منحرف شويد.

۴-سعي كنيد دسكتاپ يا محيط اطرافتان كه در ويدئوي آموزشي مي باشد به هم ريخته نباشد

۵- عامل ايجاد صداهاي مزاحم از قبيل فن ها، پنكه ها، تلفن همراه و غيره را حذف كنيد.