5 ماه

مهدي جودكي

تعداد دوره ها : 1

گروه کاربری : عضو سایت

دانلود رزومه

مهدي جودكي دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي از دانشگاه تربيت مدرس تهران و دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك در دانشگاه شهيد چمران اهواز مي باشند. حوزه اصلي فعاليت ايشان آناليز تحليلي، عددي و المان محدود انواع مخازن تحت فشار مي باشد. از سوابق كاري ايشان مي توان به وزارت دفاع و پشتيباني، شركت پتروسينا (كارفرماي فاز 24&22 پارس جنوبي) و شركت مهندسي و ساخت توربين هاي گازي توگا - مپنا اشاره نمود.