چگونه آموزش ويديويي، حرفه شما را متحول مي سازد؟

با توجه به تحقيقاتي كه در زمينه بهبود یادگیری صورت گرفته است به نظر مي رسد آموزش ويديويي بيشتر از آموزش با متن كاربران و دانشجويان را درگير مي كند زيرا اساساً انسانها موجوداتي بصري هستند. علاوه بر اين چه كسي تمايل دارد متن هاي طولاني خسته كننده و ثابت را در كتاب ها و هندبوكها مطالعه كند. در حاليكه مي توان با استفاده از تصاوير و متون متحرك، تصوير و صدا در كوتاهترين زمان در خصوص هر مطلبي آموخت.