محبوبيت يادگيري هنگام نياز:

يادگيري هنگام نياز يك استراتژي در آموزش مي باشد كه در آن فرد در هر زمان و مكاني مي تواند به محتواي آموزشي دست پيدا كند. در اين روش به سه جزء نياز مي باشد كه عبارتست از :

  • فناوري يادگيري
  • يادگيرنده مدرن
  • ويديو

تاريخچه استفاده از اين روش به سال ۱۹۶۰ بر مي گردد.