0
09363569434

تجهیزات دوار

تجهیزات دوار

تجهیزات دوار

دستگاه و تجهیزات دوار، وسایلی هستند که انرژی جنبشی را به یک فرایند اضافه می کنند به نحوی که باعث انتقال مواد ویا تغییر شکل در مواد می گردند.از تجهیزات دواری که در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد، می توان به پمپها، توربین های گاز و بخار و کمپرسورهای سانتریفیوژ اشاره کرد.

کتاب های الکترونیکی تجهیزات دوار