0
09363569434

آموزش نرم افزار ترنسیس (TRNSYS)

آموزش نرم افزار ترنسیس

آموزش نرم افزار ترنسیس ( TRNSYS )

ترنسیس ( TRNSYS ) یک محیط مدل سازی کامل و قابل توسعه برای شبیه سازی فرآیندهای گذرا می باشد که شامل ساختمان هایی با چندین منطقه نیز می شود. این نرم افزار در سراسر دنیا توسط محققان و مهندسان برای اعتبارسنجی مفاهیم جدید انرژی در زمینه های مختلف و وسیعی از قبیل سیستم های آب گرم خانگی تا طراحی ساختمان ها و تجهیزات آنها، استراتژی های کنترل، رفتار ساکنین، سیستم های انرژی جایگزین (باد، خورشید، فوتوولتائیک، سیستم های هیدروژن و غیره) مورد استفاده قرار می گیرد.